Salsvilkår

Innleiing

Dette kjøpet er regulert av standard salsvilkår for forbrukarkjøp av varer over Internett. Forbrukarkjøp over internett blir hovudsakleg regulert av avtalelova, forbrukarkjøpslova, marknadsføringslova, angrerettloven og ehandelsloven, og desse lovene gir forbrukaren ufravikelige rettar. Lovene er tilgjengeleg på www.lovdata.no. Vilkåra i denne avtalen skal ikkje forståast som noka avgrensing i dei lovfesta rettane, men oppstiller dei viktigaste rettane for partane og pliktar for handelen.

Salsvilkåra er utarbeidde og anbefalte av Forbrukartilsynet. For ei betre forståing av desse salsvilkåra, sjå Forbrukartilsynets rettleiar her.

1. Avtalen

Avtalen består av desse salsvilkåra, opplysningar gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningane, går det som særskilt er avtalt mellom partane føre, så framt det ikkje strid mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovføresegner som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivande og forbrukarar.

2. Partane

Seljar er Knut Sveinung Kleppa, Gjessfjellvegen 171, 4130 HJELMELAND, post@gjessfjell.no, tlf. 928 42 053, NO 985 283 672 MVA, og blir i det følgjande kalla seljar/seljaren.

Kjøpar er den forbrukaren som gjer bestillingen, og blir i det følgjande omtalt som kjøpar/kjøparen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varet og tenester er den totale prisen kjøpar skal betala. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterlegare kostnader som sel før kjøpet ikkje har informert om, skal kjøpar ikkje bera.

4. Avtaleinngåing

Avtalen er bindande for begge partar når kjøparen har sendt sin bestilling til seljaren.

Avtalen er likevel ikkje bindande viss det har slått skrive- eller tastefeil i tilbodet frå seljaren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøparens bestilling, og den annan part innsåg eller burde ha innsett at det gjaldt ein slik feil.

5. Betalinga

Seljaren kan krevja betaling for varet frå det tidspunktet han blir send frå seljaren til kjøparen.

Dersom kjøparen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan seljaren reservera kjøpesummen på kortet ved bestilling. Korta blir belasta same dag som varet blir sendt.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøparen utskrive ved sending av varet. Betalingsfristen kjem fram av fakturaen og er på minimum 14 dagar frå mottak.

Kjøparar under 18 år kan ikkje betala med etterfølgande faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøparen, eller representanten hans, har overtatt tingen.

Viss ikkje leveringstidspunkt kjem fram av bestillingsløsningen, skal seljaren levera varet til kjøpar utan unødig opphald og seinast 30 dagar etter bestillingen frå kunden. Varet skal leverast hos kjøparen med mindre anna er særskild avtalt mellom partane.

7. Risikoen for varet

Risikoen for varet går over på kjøpar når han, eller representanten hans, har fått vara levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er sett bort frå frå angrerett, kan kjøparen angra kjøpet av varet i samsvar med angrerettloven.

Kjøparen må gi sel melding om bruk av angreretten innan 14 dagar frå fristen byrjar å gå. I fristen blir inkludert alle kalenderdagar. Dersom fristen endar på ein laurdag, heilagdag eller høgtidsdag blir forlengt fristen til næraste virkedag.

Angrefristen blir sedd på overhalde dersom melding er send før utløpet av fristen. Kjøpar har bevisbyrden for at angreretten er vorte gjort gjeldande, og meldinga bør derfor skje skriftleg (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen byrjar å gå:

  • Ved kjøp av einskildståande varer vil angrefristen gå frå dagen etter varet(e) er mottatt.
  • Blir selt eit abonnement, eller inneber avtalen regelmessig levering av identiske varer, går fristen frå dagen etter første sending er mottatt.
  • Består kjøpet av fleire leveransar, vil angrefristen gå frå dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen blir utvida til 12 månader etter utløpet av den opphavlege fristen dersom seljar ikkje før avtaleinngåinga opplyser om at det gjeld angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarande gjeld ved manglande opplysning om vilkår, tidsfristar og fremgangsmåte for å nytta angreretten. Sørger den næringsdrivande for å gi opplysningane i løpet av desse 12 månadene, går angrefristen ut likevel 14 dagar etter den dagen kjøparen mottok opplysningane.

Ved bruk av angreretten må varet leverast tilbake til seljaren utan unødig opphald og seinast 14 dagar frå melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøpar dekker dei direkte kostnadene ved å returnera varet, med mindre anna er avtalt eller seljar har late vere å opplysa om at kjøpar skal dekka returkostnadene. Seljaren kan ikkje fastsetja gebyr for bruken til kjøparen av angreretten.

Kjøpar kan prøva eller testa varet på ein forsvarleg måte for å fastslå arten til varet, eigenskapar og funksjon, utan at angreretten fell bort. Dersom prøving eller test av varet går utover kva som er forsvarleg og nødvendig, kan kjøparen bli ansvarleg for eventuell redusert verdi på varet.

Seljaren er forplikta til å tilbakebetala kjøpesummen til kjøparen utan unødig opphald, og seinast 14 dagar frå seljaren fekk melding om avgjerda til kjøparen om å nytta angreretten. Seljar har rett til å halda tilbake betalinga til han har mottatt vara frå kjøparen, eller til kjøpar har lagt fram dokumentasjon for at vara er sende  tilbake.

9. Forseinking og manglande levering – rettane og fristen på kjøparane for å melda krav

Dersom seljaren ikkje leverer varet eller leverer han for seint i samsvar med avtalen mellom partane, og dette ikkje skylder kjøparen eller forhold på kjøparens side, kan kjøparen i samsvar med reglane i kapittelet i forbrukarkjøpslova 5 etter omstenda halda kjøpesummen tilbake, krevja oppfyllelseheva avtalen og/eller krevja erstatning frå seljaren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldinga av bevisomsyn vera skriftleg (til dømes e-post).

Oppfyllelse

Kjøpar kan halda fast på kjøpet og krevja oppfyllelse frå sel. Kjøpar kan likevel ikkje krevja oppfyllelse dersom det gjeld ein hindring som seljaren ikkje kan overvinna, eller dersom oppfyllelse vil medføra ein så stor ulempe eller kostnad for seljar at det står i vesentleg misforhold til interessa til kjøparen i at seljaren oppfyller. Skulle vanskane falla bort innan rimeleg tid, kan kjøpar likevel krevja oppfyllelse.

Kjøparen taper retten sin til å krevja oppfyllelse om han eller ho ventar urimeleg lenge med å fremma kravet.

Heving

Dersom seljaren ikkje leverer varet på leveringstidspunktet, skal kjøparen oppfordra seljar til å levera innan ein rimeleg tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom seljar ikkje leverer varet innan tilleggsfristen, kan kjøparen heva kjøpet.

Kjøpar kan likevel heva kjøpet umiddelbart viss seljar nektar å levera varet. Tilsvarande gjeld dersom levering til avtalt tid var avgjerande for inngåinga av avtalen, eller dersom kjøparen har underretta seljar om at leveringstidspunktet er avgjerande.

Blir tingen levert etter tilleggsfristen forbrukaren har sett eller etter leveringstidspunktet som var avgjerande for inngåinga av avtalen, må krav om heving gjerast gjeldande innan rimeleg tid etter at kjøparen fekk vita om leveringa.

Erstatning

Kjøparen kan krevja erstatning for lidt tap som følgje av forseinkinga. Dette gjeld likevel ikkje dersom seljaren godtgjer at forseinkinga skylder hindring utanfor kontrollen til seljar som ikkje med rimelighet kunne vorte tatt i betraktning på avtaletida, unngått, eller overvunne følgja av.

10. Mangel ved varet – rettane og reklamasjonsfristen på kjøparen

Viss det gjeld ein mangel ved varet må kjøpar innan rimeleg tid etter at den vart oppdaga eller burde ha vorte oppdaga, gi sel melding om at han eller ho vil påkalla seg mangelen. Kjøpar har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innan 2 mnd. frå mangelen vart oppdaga eller burde vorte oppdaga. Reklamasjon kan skje seinast to år etter at kjøpar overtok varet. Dersom varet eller delar av han er meint å vara vesentleg lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varet har ein mangel og dette ikkje skylder kjøparen eller forhold på kjøparens side, kan kjøparen i samsvar med reglane i forbrukarkjøpslova kapittel 6 etter omstenda halda kjøpesummen tilbake, velja mellom retting og omlevering, krevja prisavslag, krevja avtalen heva og/eller krevja erstatning  frå seljaren.

Reklamasjon til seljaren bør skje skriftleg.

Retting eller omlevering

Kjøparen kan velja mellom å krevja mangelen retta eller levering av tilsvarande ting. Seljar kan likevel motsetja seg kravet til kjøparen dersom gjennomføringa av kravet er umogleg eller valdar seljaren urimelege kostnader. Retting eller omlevering skal gjerast innan rimeleg tid. Seljar har i utgangspunktet ikkje rett til å gjera meir enn to avhjelpsforsøk for same mangel.

Prisavslag

Kjøpar kan krevja eit passande prisavslag dersom varet ikkje blir retta eller omlevert. Dette inneber at forholdet mellom nedsett og avtalt pris svarer til forholdet mellom verdien av tingen i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlege grunnar taler for det, kan prisavslaget i staden setjast lik tydinga til mangelen for kjøparen.

Heving

Dersom varet ikkje er retta eller omlevert, kan kjøparen òg heva kjøpet når mangelen ikkje er uvesentleg.

11. Rettane til seljaren ved kjøparens mislighold

Dersom kjøparen ikkje betaler eller oppfyller resten av pliktene etter avtalen eller lova, og dette ikkje skylder seljaren eller forhold på seljarens side, kan seljaren i samsvar med reglane i forbrukarkjøpslova kapittel 9 etter omstenda halda varet tilbake, krevja oppfyllelse av avtalen, krevja avtalen heva samt krevja erstatning frå kjøparen. Seljaren vil òg etter omstenda kunna krevja renter ved forseinka betaling, inkassogebyr og eit rimeleg gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Seljar kan halda fast på kjøpet og krevja at kjøparen betaler kjøpesummen. Er varet ikkje levert, taper seljaren sin rett dersom han ventar urimeleg lenge med å fremma kravet.

Heving

Seljar kan heva avtalen dersom det gjeld vesentleg betalingsmislighold eller anna vesentleg mislighold frå kjøparens side. Seljar kan likevel ikkje heva dersom heile kjøpesummen er betalt. Fastset sel ein rimeleg tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøparen ikkje betaler innan denne fristen, kan seljar heva kjøpet.

Renter ved forseinka betaling/inkassogebyr

Dersom kjøparen ikkje betaler kjøpesummen i samsvar med avtalen, kan seljar krevja renter av kjøpesummen etter forseinkingsrentelova. Ved manglande betaling kan kravet, etter føregåande varsel, bli sendt til Kjøper kan då bli halde ansvarleg for gebyr etter inkassolova.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøparen lèt vere å henta ubetalte varer, kan seljar belasta kjøpar med eit gebyr. Gebyret skal maksimalt dekka det faktiske  utlegget til seljaren for å levera varet til kjøparen. Eit slikt gebyr kan ikkje belastast kjøparar under 18  år.

12. Garanti

Garanti som blir gitt av seljaren eller produsenten, gir kjøparen rettar i tillegg til dei kjøparen allereie har etter ufravikelig lovgivning. Ein garanti inneber dermed ingen avgrensingar i retten kjøparen har til reklamasjon og krav ved forseinking eller manglar etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysningar

Behandlingsansvarlig for innsamla personopplysningar er seljar. Med mindre kjøparen samtykker til noko anna, kan seljaren, i tråd med personopplysningslova, berre innhenta og lagra dei personopplysningane som er nødvendig for at seljaren skal kunna gjennomføra forpliktingane etter avtalen. Personopplysningane til kjøparen vil berre bli utleverte til andre viss det er nødvendig for at seljar skal få gjennomført avtalen med kjøparen, eller i lovfesta tilfelle.

14. Konfliktløysing

Klager blir retta til seljar innan rimeleg tid, jf. punkt 9 og 10. Partane skal freista å løysa eventuelle tvistar i minnelighet. Dersom dette ikkje lykkast, kan kjøparen ta kontakt med Forbrukartilsynet for mekling. Forbrukartilsynet er tilgjengeleg  på  telefon 23  400  600.

Klageportalen til Europa-kommisjonen kan òg brukast viss du ønsker å inngi ei klage. Det er særleg relevant, viss du er forbrukar busett i eit anna EU-land. Klaga inngis her: http://ec.europa.eu/odr.